ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่ำ จัดทำข้อมูลหลังการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำ พร้อมติดตามผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่ำ จัดทำข้อมูลหลังการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำ พร้อมติดตามผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 209 ครั้ง

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่ำ จัดทำข้อมูลหลังการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำ สัมภาษณ์คณะกรรมการฯ ประจำแหล่งน้ำชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน  พร้อมติดตามผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พื้นที่ตำบลบ้านกอก 10 ราย เลิกเลี้ยง 6 ราย ยังประกอบกิจการเลี้ยง 3 ราย