สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการ (kick off)บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมประมง) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563"

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการ (kick off)บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมประมง) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563"  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 237 ครั้ง

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการ (kick off)บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมประมง) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563" โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเปิดปฏิบัติการ(kick off) และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ,ยาสัตว์ ,อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 15 แห่ง ผลการตรวจสอบพบ ผู้ประกอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 1 แห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา  ฝ่าฝืนมาตรา 56(2) ขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีโทษตามมาตรา 88 วรรคสอง จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ดังกล่าวให้การรับสารภาพจึงทำบันทึกถ้อยคำและยึดของกลาง พร้อมแจ้งให้มาเปรียบเทียบความผิด ชำระค่าปรับที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป