ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี.. [2021-06-22 ] การเข้าร่วมประชุมViedo Conference ติดตามแผนงานโครงการ ปี2564 ผ่านโปรแก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้.. [2021-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการดังนี้
1? ประชาสัมพันธ์? ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่? หรือ วางไข่ 2563
2? ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย?ปี 2563
3? ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
    4.ความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2563
      -การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ดำเนินการส่งมอบปัจจัยฯให้กับเกษตรกร จำนวน 1,017 ราย เรียบร้อย
      -การสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน แจ้งแผนรับมอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในวันที่ 23 ก.ค.63