ระมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ของเกษตรผู้เสียชีวิต?

การมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทร.. [2021-06-24 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี.. [2021-06-22 ] การเข้าร่วมประชุมViedo Conference ติดตามแผนงานโครงการ ปี2564 ผ่านโปรแก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ของเกษตรผู้เสียชีวิต? 

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |  อ่าน: 153 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์? กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก? เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน? เพื่อชี้แจงข้อราชการดังนี้
1? ประชาสัมพันธ์? ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่? หรือ วางไข่ 2563
2? ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย?ปี 2563
3? ประชาสัมพันธ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีหรือสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์?ได้ด้วยตัวเอง
    จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ของเกษตรผู้เสียชีวิต? จำนวน2?ราย