ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

การมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวข้าวอินทร.. [2021-06-24 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี.. [2021-06-22 ] การเข้าร่วมประชุมViedo Conference ติดตามแผนงานโครงการ ปี2564 ผ่านโปรแก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเพิ่มประสิทธิภา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-22 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง/แหล่งน้ำธรรม.. [2021-06-21 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประธาน(JMC)อ่าง.. [2021-06-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานเทศกาลผลไม้และของ.. [2021-06-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-21  |  อ่าน: 191 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน  
         ในการนี้สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1) งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-15 กันยายน 2563
2) แจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 3 ราย, ผู้ทำการประมง (ทบ.3) จำนวน 33 ราย, เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะชังตามมาตรา 175 จำนวน 7 ราย แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยาที่ธกส. หรือแจ้งบัญชีในเว็บไซต์ และแจ้งเกษตรกรที่เสียชีวิต เพื่อให้ทายาทรับผลประโยชน์แทน จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร