การจัดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มตามความต้องการของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุ.. [2020-05-28 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลก.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่า.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะก.. [2020-05-27 ] การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] "งานใครหยุด เราไม่หยุด" เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านกา.. [2020-05-27 ] การติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภั.. [2020-05-27 ] การติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู.. [2020-05-27 ]
อ่านทั้งหมด 

การจัดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มตามความต้องการของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่นจัดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มตามความต้องการของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563  แก่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ระดับตำบลของอำเภอน้ำขุ่นจำนวน 4 แห่ง เกษตรกรเครือข่ายจำนวน 20 ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี