การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาใช้น้ำน้อยในครัวเรือน แก่เกษตรกรที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน "คนเขื่องในไม่ทิ้งกัน" อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุ.. [2020-05-28 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลก.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่า.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะก.. [2020-05-27 ] การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] "งานใครหยุด เราไม่หยุด" เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านกา.. [2020-05-27 ] การติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภั.. [2020-05-27 ] การติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู.. [2020-05-27 ]
อ่านทั้งหมด 

การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาใช้น้ำน้อยในครัวเรือน แก่เกษตรกรที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน "คนเขื่องในไม่ทิ้งกัน" อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 19 ครั้ง

 

วันที่  19 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ลงพื้นที่หมู่ที่ 12 , 13 ตำบลท่าไห และ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไทย มอบพันธุ์ปลาดุก และอาหารปลาดุก เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาใช้น้ำน้อยในครัวเรือน แก่เกษตรกรที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ ตามโครงการครัวเรือนพ้นจน "คนเขื่องในไม่ทิ้งกัน"