ประมงพิบูลมังสาหาร  ลงพื้นที่ติดตาม เรื่องเขตรักษพันธุ์สัตว์น้ำดอนปู่ตา บ้านสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุ.. [2020-05-28 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เปิดศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลก.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ รับผิดชอบอำเภอกุดข้าวปุ้น  ร่วมกับ ศูนย์เครือข่า.. [2020-05-27 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ  พร้อมด้วย คณะก.. [2020-05-27 ] การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าโพดให้เกษตรกรอำเภอสิรินธร โครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลานิลสดให้กับชาวอำเภอสิรินธรได้บริโภค ตามโครงการตู้ปันสุขอำเ.. [2020-05-27 ] การส่งมอบปลาดุก พร้อมอาหาร แก่เกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการเสริมสร้างความ.. [2020-05-27 ] "งานใครหยุด เราไม่หยุด" เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าด้านกา.. [2020-05-27 ] การติดตามเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภั.. [2020-05-27 ] การติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู.. [2020-05-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงพิบูลมังสาหาร  ลงพื้นที่ติดตาม เรื่องเขตรักษพันธุ์สัตว์น้ำดอนปู่ตา บ้านสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 22 ครั้ง

 

วันที่19 พฤษภาคม นายบัญัญัติ ใฝ่จิต ประมงพิบูลมังสาหาร  ลงพื้นที่ติดตาม เรื่องเขตรักษพันธุ์สัตว์น้ำดอนปู่ตา บ้านสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี