หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุวิทย์  พัชนี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.อ.อบ)

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุวิทย์  พัชนี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.อ.อบ) 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 24 ครั้ง

 

??วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุวิทย์  พัชนี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.อ.อบ) เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกร ด้านการดำรงชีพ(เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหาย) ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอำเภอดอนมดแดง จำนวน 39 รายๆ ละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 429,000 บาท
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอำเภอตาลสุม จำนวน 5 รายๆ ละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 38 ราย รวมเป็นเงิน 418,000 บาท
   โดยมีนายศุภวัฒน์  เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมเเดง และรับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอตาลสุม และนายภราดร  เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำเสนอข้อมูลความเสียหายต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562   ต่อไป