การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  6

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  6 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

 วันที่  27 กุมภาพันธ์  2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวลลิตา อมรสิน เจ้าพนักงานประมง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ นำโดยนายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมง และคณะ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลอุบลราชธานี นำโดยนายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยฯ   จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  6 ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอสว้างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 ราย ณ ฟาร์มนางจริยา คูณเมือง(ร้านคูณเมือง) เลขที่ 65  หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งมะแลง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  
     การอบรมวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรสู่ Smart farmer การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์ม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart phone  เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน การสาธิตการทำจุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการสาธิตการทำอาหารปลาต้นทุนต่ำ และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
     ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรได้รู้จักแหล่งจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีตะวันฟาร์มปลา นำโดย นางพิมพร สีเสม เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักแหล่งจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำราคาถูก คุณภาพดี ขนส่งลำเลียงไม่ไกล(ของดี อยู่ใกล้ๆๆ ตัวเรา)