การอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  5

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

การอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  5 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 190 ครั้ง

 

วันนี้  (26 กุมภาพันธ์  2563) นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวลลิตา อมรสิน เจ้าพนักงานประมง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ  จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่  5 ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 ราย ณ ปรางค์ทองฟาร์ม  หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการอบรมวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรสู่ Smart farmer การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์ม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart phone  เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน การสาธิตการทำจุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการสาธิตการทำอาหารปลาต้นทุนต่ำ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้แลกปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการฟาร์มจากเกษตรกรที่เข้าอบรม รายนางปรางค์ทอง  ศรีสมุทร