หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Ohief of Operation ) ครั้งที่ 1/2563

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมเวทีสะท้อนข้อมูลและรับฟัง.. [2020-11-24 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดกิจกรรม "กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้.. [2020-11-24 ] ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณส.. [2020-11-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการต.. [2020-11-24 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ .. [2020-11-13 ] ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียน ทบ.1 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2020-11-13 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกิจ.. [2020-11-13 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ ประมงแหล่งน้ำธ.. [2020-11-12 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำของจั.. [2020-11-11 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่บ้านบูรพา หมู่ 3 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมือง.. [2020-11-11 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Ohief of Operation ) ครั้งที่ 1/2563 

 เผยเเพร่: 2020-11-11  |  อ่าน: 130 ครั้ง

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Ohief of Operation ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้