เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 26 ครั้ง

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรีเวอร์ ซิตี้  จังหวัดมุกดาหาร  ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธุ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 160 คน จากตัวแทนคณะกรรมการแหล่งน้ำทั่วประเทศ ในการเข้าสัมมนาครั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังที่มาของโครงการฯ แนวทางการดำเนินโครงการฯ การรับฟังการเสวนาของตัวแทนแหล่งน้ำ การรวมกลุ่มถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการร่วมกับชุมชน  และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ หนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย จ.มุกดาหาร พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การดำเนินงานโครงการธนาคารฯของแหล่งน้ำเป้าหมายในพื้นที่ จ.มุกดาหาร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการเพาะพันธ์ปลาโดยชุดการเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ฐานการสร้างอาหารธรรมชาติ การอนุบาลลูกปลาและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชมสินค้าแปรรูปจากปลา อาทิเช่น ทองม้วนปลานิล ปลาสัมปลาเผาะ และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการเพื่อความยั่งยืน