ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 2/2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 2/2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันนี้ (30 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน โดยแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บคคลธรรมดา) ประจำปี 2563   
2.โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  
      2.1 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม )  
     2.2 โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง ( การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน )
  3. การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2563 (ด้านประมง )