นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 166 ครั้ง

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร (ก.ช.ภ.อ.สิรินธร) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานการประชุม   
       โดยคณะกรรมการฯ ร่วมหารือ และพิจารณา การให้ความช่วยเหลือผู้ทำอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ด้านการดำรงชีพ ดังนี้
       ๑) หารือเรื่องการประกอบอาชีพในพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถให้ความช่วยเหลือได้ อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๕๐๔๑๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
       ๒) ผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่แจ้งความเสียหายจำนวน ๒๖ ราย มีผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือกับทางอปท. จำนวน ๒๒ ราย ไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ ๔ ราย เนื่องจากมีอาชีพเป็นข้าราชการ ๓ ราย ชื่อซ้ำ ๑ ราย             
          ซึ่งทั้ง ๒๒ ราย คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. มีมติพิจารณา ดังนี้
          ๒.๑ จากการพิจารณาเบื้องต้นของคณะกรรมการตามรายชื่อ ๒๒ ราย ผ่าน ๑๙ ราย ไม่ผ่าน ๓ ราย เนื่องจากเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน กับบุคคลหนึ่งในจำนวน ๑๙ ราย (กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่เดียวกัน แต่มีการแยกครอบครัวไปอยู่คนละหลังคาเรือน คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นให้ผ่าน)
          ๒.๒ ให้ดำเนินการสำรวจแบบ ปร.๔ ใหม่ ตามข้อเท็จจริง ที่วัสดุกระชังเสียหายตามราคากลาง (หากใช้ราคาในท้องถิ่นให้แนบราคากลางด้วย) โดยไม่รวมค่าแรงในการซ่อมแซม
          คณะกรรมการมีมติให้ ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมข้างต้น และนำเข้าประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ในการประชุมครั้งต่อไป