นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำยืน ( ก.ช.ภ.อ.น้ำยืน ) ครั้งที่ 8 /2562

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]  ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ห.. [2020-07-08 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจั.. [2020-07-03 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำยืน ( ก.ช.ภ.อ.น้ำยืน ) ครั้งที่ 8 /2562  

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |  อ่าน: 164 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอน้ำยืน ( ก.ช.ภ.อ.น้ำยืน ) ครั้งที่ 8 /2562 นำวาระเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพจารณาให้ปรับแก้ไขข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่ ก.ช.ภ.อ.น้ำยืน ได้ตรวจสอบให้การรับรองและได้มีมติให้ความช่วยเหลือแล้ว ในการประชุม ก.ช.ภ.อ.น้ำยืน ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน จำนวน 441 ราย อัตราความช่วยเหลือ 242.165 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 1,023,148.25 บาท
 ขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณามีมติให้ปรับแก้ไขข้อมูล โดยขอมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ.น้ำยืน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านประมง จำนวน 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน จำนวน 441 ราย อัตราความช่วยเหลือ 242.165 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 1,023,147.125 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทจุดหนึ่งสองห้าสตางค์)  ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุบลราชธานี เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือต่อไป