นายประชุม. ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ให้กับศพก.เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ตำบลบุ่งมะเเลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

นายประชุม. ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ให้กับศพก.เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ตำบลบุ่งมะเเลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 75 ครั้ง

 

 วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประชุม. ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ให้กับศพก.เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ รายนายสงวน จบศรี  ตำบลบุ่งมะเเลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี