นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุ"โพดุล และ คาจิกิ"

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมเวทีสะท้อนข้อมูลและรับฟัง.. [2020-11-24 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดกิจกรรม "กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้.. [2020-11-24 ] ประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณส.. [2020-11-24 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการต.. [2020-11-24 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ .. [2020-11-13 ] ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียน ทบ.1 สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2020-11-13 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกิจ.. [2020-11-13 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ ประมงแหล่งน้ำธ.. [2020-11-12 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำของจั.. [2020-11-11 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่บ้านบูรพา หมู่ 3 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมือง.. [2020-11-11 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุ"โพดุล และ คาจิกิ" 

 เผยเเพร่: 2020-11-11  |  อ่าน: 253 ครั้ง

 

วันที่ 13 -16 ตุลาคม 2562 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยจากพายุ"โพดุล และ คาจิกิ"ในเขตพื้นที่ ตำบลโพนงาม มี 4 หมู่บ้านจำนวนเกษตรกร  45  ราย ตำบลตบหู มี 7 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกร  220 รายและตำบลกลาง มี 17 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกร  750  รายจากการประชาคม มีเกษตรกรแจ้งพื้นที่ทับซ้อนกับ สนงเกษตรฯ จำนวน  16  ราย
เกษตรกรที่แจ้งเสียหายแต่พื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงบ่อปลา  จำนวน  3  ราย
รวม 3 ตำบลมีเกษตรกรที่ผ่านมติการประชาคมการพิจารณาความช่วยเหลือด้านประมง จำนวน  996  ราย การประชาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย