นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขื่องใน สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้นพร้อมนำข้อสรุปในที่ประชุม กชภอ

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขื่องใน สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้นพร้อมนำข้อสรุปในที่ประชุม กชภอ 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 58 ครั้ง

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขื่องใน สรุปรายงานความเสียหายเบื้องต้นทั้งสิ้น 16 ตำบล 49 หมู่บ้าน 415 ราย 553 บ่อ พร้อมนำข้อสรุปในที่ประชุม กชภอ เรื่องการประกาศภัยพิบัติด้านประมง จากประกาศฉบับที่ 1 จนถึงฉบับล่าสุดมาประกอบกันเป็นหลักฐานอ้างอิงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การรับเอกสาร กษ 01 ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) แผนที่-พิกัดฟาร์ม และรายละเอียดหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกรมประมง