นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 222 ครั้ง

 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ร่วมกับนายไวพจน์ เดชมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งโดม ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืดรายนางสายฝน ฟองงาม สถานที่เลี้ยงเลขที่ ๒๕ ม.๙ ต.แก่งโดม พบว่า สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ มีจระเข้ จำนวน ๑ ตัว ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. ๑๕)
๒. ร่วมกับนายสมบัติ ธุรีผง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าช้าง ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้น้ำจืดรายนายไชยยนต์ หาทรัพย์ สถานที่เลี้ยงเลขที่ ๓๕ ม.๑๘ ต.ท่าช้าง พบว่า สถานที่เลี้ยงมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ จากการตรวจสอบใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. ๑๕) มีจระเข้น้ำจืดจำนวน ๗๙ ตัว ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จระเข้น้ำจืดตายเนื่องจากไม่ยอมกินอาหาร และผอมตาย จำนวน ๓ ตัว จึงได้ทำการฝังกลบไว้บริเวณสถานที่เลี้ยง ปัจจุบันคงเหลือจระเข้น้ำจืด จำนวน ๗๖ ตัว ประมงอำเภอจึงแจ้งให้นายไชยยนต์ หาทรัพย์ นำสป.๑๕ ไปแจ้งลดหย่อนจำนวนจระเข้น้ำจืด ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่จระเข้น้ำจืดตาย