ประมงอุบลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง เพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


[2023-06-09] “ประมงอุบล ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ.. [2023-06-08] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการ.. [2023-06-08] ประมงอุบล นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี.. [2023-06-08] ประมงอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุก.. [2023-06-07] ประมงอุบลร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566".. [2023-06-07] ประมงอุบลฯ!!! เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎห.. [2023-06-07] ประมงอุบล นำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้.. [2023-06-07] ประมงอุบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ GPP สาขาประมง ปี 2565.. [2023-06-06] ประมงอุบล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบป.. [2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง เพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 13.30 น.

   สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางเพชรรัตน์  สมเสนาะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุนทร  รุ่งเรือง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์  อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีนายร่มไทร  จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

??????โดยฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ให้ที่ประชุมรับทราบ 
   ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์งานด้านการประมง ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการด้านการประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการได้อย่างคลอบคลุม ถูกต้อง และตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างเครือข่าย การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อีกด้วย

   โดยเน้นหลักการประชาสัมพันธ์ให้มีเนื้อหาสาระที่กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น “ชาวนา ชาวสวน ฟังรู้เรื่อง สามล้อเครื่องฟังเข้าใจ”

   โดยที่ประชุมเสนอให้มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประมง เป็นรายไตรมาส เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง และสื่อต่างๆ ดังนี้
1.รายการผู้ว่าพบประชาชน
2.Social media
3.ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
4.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
5.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
6.สถานนีวิทยุโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี  

   การประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประชุม ประกอบด้วยนายอมรวิทย์  อ่อนจันทร์อม หัวหน้าด่านตรวจประมงอุบลราชธานี นายปราชญ์  จันทราภานุกร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายวชิรพันธ์  สาระรัตน์ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) 

“สร้างการรับรู้ข่าวสารด้านการประมง คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน”
 

#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
#หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี