ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3


[2023-06-03] ประมงอุบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวา.. [2023-06-02] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว.. [2023-06-02] ??ประมงอุบลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา.. [2023-06-01] ประมงอุบลฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงินการคลังข้อควรระว.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลผลิตแปรรูปด้านการประมง องค์กรชุมชนปร.. [2023-06-01] ประมงอุบล ลงพื้นที่พบปะและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนร.. [2023-05-31] ประมงอุบลฯ ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์ ประจำเดือนพฤ.. [2023-05-31] ประมงอุบล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสา.. [2023-05-31] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-31] ประมงอุบล แจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณาการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 ณ  ศาลากลางบ้านศรีบัว หมู่ 12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

      การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพิ่มผลผลิตปลาตะเพียนขาวในพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมในครัวเรือนและสามารถประกอบอาชีพหลักได้ 

       โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ เจ้าหน้าที่จากสำนักวานตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และนายปราชญ์ จันทราภาณุกร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ให้ความรู้เรื่อง หลักการเลี้ยงปลา การเพาะพันธุ์ปลา การป้องกันรักษาโรคปลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการจีเอพี มกษ. 7436-2563 การสร้างอาหารธรรมชาติในนาข้าวและบ่อดิน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 แก่เกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ราย