การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day) ด้านประมง


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day) ด้านประมง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day) ด้านประมง
 28 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น.
น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอโพธิ์ไทรลงพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day) ด้านประมง  ณ ศพก.เครือข่ายปี 2560 ของนายถาวร  กันทะมา เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเกษตรจากตำบลโพธิ์ไทร  ตำบลโนนสวาง 24ราย   ตำบลข้าวปุ้น 1ราย   ตำบลกาบิน 3ราย และตำบลแก่งเค็ง 1ราย  รวม 30  ราย  โดยฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยมีหัวข้อบรรยาย  ดังนี้
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.เสริมสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ.7436
พร้อมนี้ได้ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ.7436