"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565"


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565" 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565"
 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ 5/2565 
 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ 1) การจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)  2) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้าโขงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 3) แผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีวาระเรื่องเพื่อทราบ  ดังนี้ 1)สถานการณ์น้ำภาพรวมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร 3) โคเนื้อนิลอุบล 
 และที่ประชุมยังมีวาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ พิจารณารับรองนายสมาน โตนันท์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี แทนนายประยงค์ พวงจันดา ซึ่งเสียชีวิต   ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี