"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕"


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕" 


"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕"
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้ ๑) สถานการณ์น้ำภาพรวมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
๒) ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ๓) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 4) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) อุบลราชธานี 5) ข้อเสนอแนะของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ในการประชุมติดตามผลการตรวจราชการเละการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี 6) การประเมินผลโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 7) การจัดเทศกาล "ช็อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม" ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ 8) การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ 
 และที่ประชุมยังมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรณีการขอรับสิทธิแทนผู้เสียชีวิต ๒) การจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามประเด็นปัญหาความต้องการของเกษตรกรจากการจัดกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำภอเขมราฐ อำภอโขงจียม อำเภอนาตาล อำภอโพธิ์ไทร และอำเภอศรีเมืองใหม่ ๓) การจัดส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0 ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี