ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่  1/2565


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่  1/2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่  1/2565

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้ นายบัญชา ไกยสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวเสาวภรณ์ ภูมิคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่  1/2565 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย 

 ในส่วนของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าส่งเสริมและสนับสนุนแล้ว  
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2560
กลุ่มสตรีปลาส้มบ้านโนนกาหลง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 สถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ในปีนี้ ทางสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริม และคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดแล้ว และจะผลักดันให้ได้รับคัดเลือกรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต และระดับประเทศ ต่อไป

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี