การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC)  ครั้งที่ 2/2565


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC)  ครั้งที่ 2/2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 2/2565 
       วันนี้( 26 พฤษภาคม  2565) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC)  ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับฟัง ผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนหารือในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง อาทิ กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำเชิงนิเวศ EAFM ,การควบคุมการทำการประมงในแม่น้ำโขงและการเตรียมความพร้อมในการควบคุมในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดง) ,การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาทางอาชีพชุมชนประมง) ฯลฯ โดยทำการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี