ประมงอำเภอวารินชำราบ  ดำเนินการตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ดำเนินการตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


 ประมงอำเภอวารินชำราบ  ดำเนินการตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565     
วันที่ 25 พฤษภาคม  2565 เวลา15.00 น.  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำพร้อมถอดบทเรียนองค์ความรู้ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ( รายเดิม ) ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ทีไ่ด้ีรับการยกระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 1 แห่งต่ออำภอ รายนางอนุมาศ ธีระปัญโญ เลขที 256 ม.5 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี                        โดยเกษตรกรรายดังกล่าวนำงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 10,000 บาท มาปรับปรุงศูนย์ ศพก. จัดทำป้ายและจัดซื้อลูกพันธุ์ปลานิลมาเลี้ยง  ผลการติดตามปลานิลมีการเจริญเติบโตดี จับจำหน่ายในชุมชน กิโลกรัมละ 70 บาท ( ขนาด 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม ) พร้อมนี้เกษตรกรรายดังกล่าวได้มีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำที่แพร่ขยายพันธ์ุในบ่อตามธรรมชาติ คัดแยกให้กับชุมชนภายในต.โพธิ์ใหญ่เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนต่อไป