ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565   


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565     

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565             
วันที่ 25 พฤษภาคม  2565 เวลา13.00 น.  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม ผลผลิตสัตว์น้ำหลังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ณ ศพก.หลักอำเภอวารินชำราบ รายนางวิลัยพร  พุฒพวง เลขที่ 17 ม.5 ต.สระสมิง  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี                     
 โดยศูนย์ดังกล่าว มีกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก งบประมาณที่ได้รับจำนวน  2.500 บาท นำมาซื้อปลากระโห้ปล่อยในบ่อปลา ปล่อยได้ 2.5 เดือน ยังไม่มีการจับผลผลิต ปลากระโห้ แต่มีผลผลิตปลาที่ปล่อยไว้เดิมในบ่อ จับในรอบปีนี้ได้จำนวน 300 กิโลกรัม ๆละ 60 บาท