การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านระบบ True Vroom ณ ห้องประชุม สนง.จังหวัดอุบลราชธานี 


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านระบบ True Vroom ณ ห้องประชุม สนง.จังหวัดอุบลราชธานี  


วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านระบบ True Vroom ณ ห้องประชุม สนง.จังหวัดอุบลราชธานี 
ในการประชุมครังนี้ไดมีการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 2)คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโคเนื้อพรีเมียม 3) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุก จังหวัดอุบลราชธานี 4) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ทำการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี และ 5) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร ซึ่งคณะทำงานชุดนี้มีประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยต้องมีการรายงานความก้าวหน้าทุกวันที่ 20    ของเดือน