ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร 


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     วันที่  23 มีนาคม 2565 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน"โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร  รายนายวาเรนทร์ วงศ์ละคร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมงปี 2561) ณ บ้านป่าก้าว หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
     พบว่าในห้วงเดือนพฤษภาคม  2565 เกษตรกรสามารถจำหน่ายพันธุ์ปลาได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา