การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ


[2022-06-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด.. [2022-06-29]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระร.. [2022-06-29] การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Da.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี.. [2022-06-29] ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรและตรวจสอบฟาร์มในการขอ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูล.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพลอย บอลรูม โรงแรมพลอย พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญชัย โกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน 
มีวิสัยทัศน์  : "ทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม" โดยมีแผนที่การขับเคลื่อนทั้งหมด 4 หมุดหมาย ดังนี้ 1. การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน้ำ 2.ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ 3. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ำ สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้ามพรมแดน และ 4.การบริหารจัดการน้ำ
แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายทั้ง 4 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางในการขับเคลื่อนแผนหลักฯ และเจตนารมณ์ที่ถ่ายทอดจากแผนหลักฯ ลงสู่การปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้ "ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นต้นแบบในการก้าวสู่ความมั่นคงของทรัพยากรน้ำสำหรับอนาคตที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น" ต่อไป