สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ในเขตอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี


[2022-06-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด.. [2022-06-29]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระร.. [2022-06-29] การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Da.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี.. [2022-06-29] ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรและตรวจสอบฟาร์มในการขอ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูล.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ในเขตอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ในเขตอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  วันที่  19  พ.ค. 65   เวลา 09.30 น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก อำเภอน้ำยืน รายนายถนอม  โพพิลา ต.สีวิเชียร  อ.น้ำยืน  จ. อุบลฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านประมง เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และในระหว่างที่ออกตรวจเยี่ยม  มีเกษตรกรได้เข้ามาขอเยี่ยมชมศูนย์ และขอคำแนะนำการเลี้ยงปลาหมอ และปลาดุกในบ่อดิน เพื่อไปขยายผลในแปลงของตนเอง
 และ เวลา 13.30 น. ได้ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือช่าย.รายนางศุภาวัณ  วงษ์คำ  เครือข่ายยกระดับด้านประมง ทางศูนย์ กำลังเตรียมบ่อพลาสติก และบ่อเลี้ยงกบ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา และพัฒนาตนเองต่อไป