ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการรับคำขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  และตรวจสอบพิกัดกระชัง ที่ขออนุญาตในแม่น้ำมูล เขตการปกครองของ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี


[2022-06-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด.. [2022-06-29]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระร.. [2022-06-29] การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Da.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี.. [2022-06-29] ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรและตรวจสอบฟาร์มในการขอ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการรับคำขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  และตรวจสอบพิกัดกระชัง ที่ขออนุญาตในแม่น้ำมูล เขตการปกครองของ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


     ประมงอำเภอเร่งให้บริการรับคำขออนุญาตเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศจังหวัดอุบลฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้บริการรับคำขออนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  และตรวจสอบพิกัดกระชัง ที่ขออนุญาตในแม่น้ำมูล เขตการปกครองของ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี ให้คำแนะนำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนด มีผู้ประกอบการและเกษตรกรมายื่นคำขอ จำนวน 8 ราย หลังจากจังหวัดอุบลราชธานีประกาศห้วงกำหนดห้วงเวลาให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รวมรับเอกสารคำขอแล้ว 78 ราย คงเหลือรายเดิม 16 ราย และรายใหม่ประมาณ 5 รายยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครับ