ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล)


[2022-06-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด.. [2022-06-29]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระร.. [2022-06-29] การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Da.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี.. [2022-06-29] ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรและตรวจสอบฟาร์มในการขอ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูล.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล)  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


 ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล)                                                        
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565   นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ( การเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล ) ซึ่งวันนี้มีเกษตรกรมายื่นคำขอฯ จำนวน 3 ราย ขอคำปรึกษา 3 ราย  ณ ฟาร์มนายคำตัน หมายสุข ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี          
????ทั้งนี้ สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ได้รับคำขอรับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (แม่น้ำมูล) ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธรมายื่นคำขอใบอนุญาตฯ แล้ว รวมทั้งสิ้น  3 ราย และให้คำปรึกษารายเก่าที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ และรายใหม่ให้รีบเร่งดำเนินการ ซึ่งมีห้วงเวลายื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565