ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลในบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ภายในศูนย์เครือข่ายด้านการประมง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลในบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ภายในศูนย์เครือข่ายด้านการประมง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 4,000 ตัว และปลานิล ขนาด 3-5 ซ.ม. จำนวน 1,500 ตัว ลงปล่อยอนุบาลในบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ภายในศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ของนายสมพร  สัจธรรม โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมปล่อย จำนวน 5 คน