ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผลิต โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครื่อข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ2564


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผลิต โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครื่อข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ2564 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่  26 มกราคม 2565 นายสาธิต ภูมิคำ  ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผลิต โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครื่อข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ2564 รายนายประเสริฐ สายโสม ม. 2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม และ นายทวี  ศรียันต์ ม.4 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมอบปัจจัยดังนี้ 1.ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,200 ตัว 2.ปลานิล จำนวน 500 ตัว 3.อาหารปลากินพืช จำนวน 2 กระสอบ