ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565     


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565      

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


 ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565                                               
 วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่พบปะและสอบถามสถานการณ์การเลี้ยงปลากดคังในกระชัง ของเกษตรรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ในพื้นที่ บ้านคูสว่าง หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565      โดยวันนี้ได้สอบถามข้อมูลตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคังและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่( สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทราบว่าเกษตรกรที่มีปลาอายุได้ 2-3 ปี มีการจับปลาขายในช่วงหลังปีใหม่ เป็นต้นมา ผลผลิตที่จับไ้ด้ประมาณ 250 - 400 กก.ต่อราย จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาท  ณ ปัจจุบันผู้เลี้ยงปลาเริ่มมีการสั่งจองลูกพันธุ์ปลากดคังจากพ่อค้า จำนวนรายละ 2,000 - 3,000 ตัว ขนาดความยาว 1.5 นิ้ว ราคาตัวละ 2.50 บาท โดยสั่งจองลูกพันธุ์ปลากดคังจะไ้ด้รับปลาในช่วงต้นเดือนเมษายน 2565                                                   
ทั้งนี้เกษตรกรผู้เข้่าร่วมโครงการฯได้เสนอแนะหากทางหน่วยงานกรมประมงจะให้การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากดคังตามแผนงานโครงการฯ ขอเสนอให้มีการสนับสนุนในห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม หากหลังจากนั้นคาดจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำซึ่งจะมีผลต่ออัตรารอดของลูกพันธ์ุปลากดคังที่เลี้ยงในกระชัง