ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ (26 มกราคม 2565) เวลา 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง และนางสาวอาทิตยา อุทัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกันประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมง จำนวน 17 ศูนย์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่
    2.ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 126 ราย
    3.ดำเนินการมอบปัจจัยให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในภายในเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 19 ราย
ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม และนางสาวอาทิตยา อุทัยวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงานตามรายละเอียดโครงการข้างต้น