ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนองพายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนองพายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนองพายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกับชุมชนสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติหนองพายใหญ่ จำนวน 4 จุด เรียบร้อย และทางชุมชนโรยปูนขาวตั้งแต่เย็นวันที่ 25 มกราคม 2565 ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน 20 กระสอบ  พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกโครงการฯเรียบร้อย โดยการระดมทุน หุ้น ละ 100 บาท ให้คนละ 1 หุ้น ซึ่งขณะนี้มีจำนวน สมาชิก 100 คน ดำเนินการเรียบร้อย