ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยง "หอยเชอรี่สีทอง"


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยง "หอยเชอรี่สีทอง" 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยง "หอยเชอรี่สีทอง"
     วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านการประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยง "หอยเชอรี่สีทอง" รายนางสมบัติ แก้วงาม ณ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
     พบว่า เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในบ่อพลาสติกจำนวน 2 บ่อ และบ่อดิน จำนวน 1 บ่อ ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งขายไข่หอยเชอรี่บ้างเล็กน้อยในราคาพวงละ 30-50 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของพวงไข่ และยังไม่สามารถจำหน่ายหอยเชอรี่สีทองแบบเนื้อได้ เนื่องจากมีปริมาณหอยเชอรี่สีทองไม่มากพอที่จะเลี้ยงเป็นหอยเชอรี่เนื้อ ประมงอำเภอจึงได้เชิญชวนเกษตรกรให้มาทำการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง