ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


    ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง
     วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านการประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง ณ  บ้านนาเรืองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
     โดยมีเกษตรกร จำนวน 5 ราย มีความสนใจ และประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง
     ประมงอำเภอ จึงดำเนินการรับคำขอ และลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรพร้อมทั้งให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติกองฟางหมักมูลสัตว์ และการเลี้ยงแหนแดง เพื่อเป็นอาหารต้นทุนต่ำให้แก่ปลา