ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882)


[2022-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราช.. [2022-05-25] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรในการขอรับใบอนุญาตให้.. [2022-05-25] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไ.. [2022-05-25] สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี.. [2022-05-25] ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2022-05-25] การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเ.. [2022-05-25] ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มป.. [2022-05-25] ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882)
     วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทึ่เข้าร่วม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก 882) รายนางสายชล หัสโน (ศพก. เครือข่ายด้านการประมงปี 2564) ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 7 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
    ซึ่งปัจจัยการผลิตที่นำมาสนับสนุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง ประกอบด้วย
     1. ปลาดุก จำนวน 600 ตัว
     2. อาหารปลาดุกเม็ดเล็กและเม็ดกลาง อย่างละ 1 กระสอบ รวม 2 กระสอบ
     3. กระชังบก จำนวน 1 กระชัง
     ประมงอำเภอฯ จึงได้ร่วมกับเกษตรกรจัดเตรียมสถานที่และกางกระชังบก พร้อมปล่อยปลา ให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยง การดูแล การให้อาหาร และการเปลี่ยนถ่ายน้ำ