ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ปี 2564 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ปี 2564 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี    

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ปี 2564 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                                              วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ รายนางบุญมี  วงศ์สสุวรรณ ในพื้นที่ บ้านโนนแดง ม.5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิล จำนวน 700 ตัว ในเฟสแรก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 พบว่าการปลานิลมีอัตรารอด 95% การเจริญเติบโตดี ขนาดตัว 25-30 ตัวต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีความพึงพอใจและขอให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามและหากิจกรรมต่างๆมาเสริมความรู้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป