การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณสัตว์น้ำก่อนเริ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2565 


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณสัตว์น้ำก่อนเริ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2565  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


ประมงจังหวัดอุบลฯร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ร่วมกันประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณสัตว์น้ำก่อนเริ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 20 มกราคม 2565
เวลา 11.30 น.
นายสุนทร รุ่งเรือง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วย จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดยโสธร และคณะ ดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อทราบปริมาณสัตว์น้ำก่อนเริ่มโครงการ ณ บริเวญหนองพายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 โดยดำเนินการทำการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย แล้วทำการจดชนิดพันธุ์ปลา การเก็บข้อมูลน้ำหนักและความยาวปลาที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แล้วสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ร่วมดำเนินการทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวแทนชุมชน จะได้นำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนให้ทราบต่อไป

#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร 
#กรมประมง