ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม
 วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  พร้อมด้วยนายบัญชา ฤทธิ์ไทสงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลปทุม เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง  ในการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ เพื่อตรวจสอบและยืนยัน ความถูกต้อง ก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในหนังสืออนุญาต ต่อไป 
โดยเทศบาลตำบลปทุมมีแผนการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พื้นที่ดำเนินโครงการ 480,407 ตารางเมตร หรือ 300.25 ไร่ ซึ่งต้องขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำฯ ดังกล่าว ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมประมง ต่อไป
#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง#