หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ 


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ 

  วันที่ (14 ม.ค. 2564) เวลา 13.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่เพื่อหารือร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจกลุ่มแปรรูปปลาส้ม บ้านคำกลาง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรดีเด่น และการประกวดเกษตรกนดีเด่น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ในการหารือร่วมกันครั้งนี้มีข้อสรุปว่า เรื่องการอำนวยความสะดวก เตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ  จะให้ความอนุเคราะห์ และสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ในการตรวจคัดกรองเจ้าหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรม