ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


  วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอเขื่องใน ม.15 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเภอเขื่องใน ดำเนินการตรวจประเมิน กำกับ ให้คำแนะนำ ศพก.อ.เขื่องใน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อแข่งขันระดับจังหวัดตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ปี 2565 ค