การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอเขมราฐ

[2022-01-27] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลใ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผล.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบ.. [2022-01-27] กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ เร่งตรวจรับปัจจัยการผลิต ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2022-01-27] ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป.. [2022-01-27] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนอ.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้น.. [2022-01-27]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตา.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตามผ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุ.. อ่านทั้งหมด 

การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอเขมราฐ 

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 130 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อวัสดุการเกษตร  ร่วมกับ นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบด้านประมงอำเภอดอนมดแดง นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบด้านประมงอำเภอตาลสุม นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ บูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนี้ 
เวลา 08.00 น. ร่วมกับนางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบด้านประมงอำเภอดอนมดแดง มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป 1 กระสอบต่อราย แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง จำนวน 27 ราย ณ ศพก. นายวรวุฒิ ทุ่นทอง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 10.20 น. ร่วมกับนายบัญญัติ  ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบด้านประมงอำเภอตาลสุม มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป 1 กระสอบต่อราย แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอตาลสุม จำนวน 36 ราย  ณ ศูนย์ฯ ศพก. นายพนม พิมพ์รัตน์ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.02 น. ร่วมกับนายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป 1 กระสอบต่อราย แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จำนวน 2 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสนิท ดำบรรพ์ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการตรวจรับปัจจัยการผลิตวันนี้พบว่า ลูกพันธุ์ปลานิล มีขนาดมาตรฐานตามคุณสมบัติสัญญาจัดซื้อ ความยาวเฉลี่ย 5.5 ซม. จำนวนตัวเฉลี่ยต่อถุง 185 ตัว