การลงพื้นที่คัดเลือกชุมชุนริมแม่น้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขงปีงบประมาณ 2565

[2022-01-17] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก.. [2022-01-17] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับเอกสารๆเสนอโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ.. [2022-01-17] ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียว.. [2022-01-17] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายส.. [2022-01-17] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสิ.. [2022-01-17]  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 1.. [2022-01-17] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตร.. [2022-01-17] ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารั..
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่คัดเลือกชุมชุนริมแม่น้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขงปีงบประมาณ 2565  

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเขมราฐ นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ร่วมกับนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 
ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชุนริมแม่น้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขงปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แห่งในพื้นที่อำเภอเขมราฐ และอำเภอโพธิ์ไทร ดังนี้
1.บริเวณแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซวย หมู่ที่ 2 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2.บริเวณแม่น้ำโขง บ้านโป่งเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จะได้พิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความพร้อมของชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต่อไป