การลงพื้นที่คัดเลือกชุมชุนริมแม่น้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขงปีงบประมาณ 2565


[2022-08-18] ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพ.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กร.. [2022-08-18] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลงพื้นที่ประสานงานด.. [2022-08-18]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ใ.. [2022-08-18] ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์.. [2022-08-18] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอทุ่งศรีอุดม  เจ้าตรวจเยี่.. [2022-08-18] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1.. [2022-08-18] ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง.. อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่คัดเลือกชุมชุนริมแม่น้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขงปีงบประมาณ 2565  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายภราดร  เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเขมราฐ นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ร่วมกับนางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 
ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชุนริมแม่น้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขงปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แห่งในพื้นที่อำเภอเขมราฐ และอำเภอโพธิ์ไทร ดังนี้
1.บริเวณแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซวย หมู่ที่ 2 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2.บริเวณแม่น้ำโขง บ้านโป่งเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จะได้พิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความพร้อมของชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต่อไป